bao-cao-tai-chinh

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

04.

Điều lệ – Quy chế

Năm 2015 Cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ chính thức niêm yết lần đầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ Phiếu – TTB. Đến năm 2018 cổ phiếu TTB chuyển niêm yết sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – (Hose).