TTB_CBTT Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT tài liệu lấy ý kiến bằng vb

Bình luận