Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của Chứng khoán thay đổi niêm yết