TTB_CBTT ông Thân Thanh Dũng không còn là cổ đông lớn