TTB_CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/06/CBTT-Tài-liệu-họp-ĐHĐCĐ-2020-đã-gộp.pdf” title=”CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020-đã gộp”]