TTB: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Thay thế báo cáo đã công bố ngày 04/3/2022)