TTB_CBTT_ CV gửi VSD chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Xem chi tiết tại đây: 20200705 - TTB - CV gui VSD