TTB_CBTT NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ