TTB – CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/08/20210810-TTB-Nghi-quyet-HDQT-thay-doi-danh-sach-nha-dau-tu.pdf” title=”20210810 – TTB – Nghi quyet HDQT thay doi danh sach nha dau tu”]