TTB – CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ