TTB_CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ