TTB_CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi và đưa vào sử dụng con dấu mới của công ty

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT sử dụng mẫu dấu mới