TTB _ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.CBTT báo cáo KQPH gửi SSC HSX