TTB công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thành lập công ty con

TTB công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thành lập công ty con. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT nghi quyet HDQT thanh lap cong ty con