CBTT -TTB Công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị