TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT nhan chuyen nhuong co phan