TTB: Công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán