TTB_CBTT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.