TTB_CBTT đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Xem chi tiết tại:TTB_CBTT TB de cu ung cu TV HDQT