TTB: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty