TTB-CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của TGĐ Phùng Văn Thái

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT kết quả giao dịch cp của PVT