CBTT_Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi Vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới