TTB_CBTT Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem chi tiết tại đây:TTB_CBTT Bo sung tai lieu DHDCD 2019