Ngày 16/10/2020: Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ nhận được công văn số: 6196/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TTB.

Ngày 16/10/2020: Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ nhận được công văn số: 6196/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TTB.