TTB-CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Xem chi tiết tại đây: BCTC 2020 đã kiểm toán