TTB_CBTT QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2020 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020