TTB_CBTT Báo cáo tài chính đính chính Quý IV năm 2019

Xem chi tiết tại đây:TTB_CBTT BCTC quy IV 2019 dinh chinh