TTB_CBTT NQ HĐQT VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020