TTB_CBTT Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.