TTB_CBTT Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT NQ triển khai thực hiện pa phát hành cổ phiếu

Bình luận