Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị