TTB_CBTT Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 15/06/2020.

Xem chi tiết tại đây:TTB_CBTT ngày đkcc lần 3