TTB-CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ