Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

File đính kèm tại đây: