TTB_CBTT NQ HĐQT Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ