TTB_CBTT NQ HĐQT Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT NQ HĐQT thông qua PA chào bán cp riêng lẻ

Bình luận