TTB_CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày đăng ký cuối cùng 09/06/2020 thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

xem chi tiết tại đây:TTB_CBTT thay đổi ngày ĐKCC