TTB_CBTT HĐQT về việc Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Thái Nguyên.

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT NQ HĐQT đầu tư hạ tầng KCN