CBTT-Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2020