TTB_CBTT Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020