TTB_CBTT Thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT thay đổi địa điểm ĐHĐCĐ thường niên 2020

Bình luận