TTB_CBTT BCTC giữa niên độ soát xét 2019

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BCTC giua nien do 2019