TTB_CBTT Điều lệ mới được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua

Xem chi tiết tại đây:20211116 - TTB - Dieu le TTB-đã nén