TTB _ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Phùng Văn Thái – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc