TTB_CBTT BB & NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ gửi CBTT Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD 2019