TTB_CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BCTC giữa niên độ 2020