TTB_CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BB & NG ĐHĐCĐ bất thường 2021_20210428_0001

Bình luận