TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021