TTB_CBTT quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS

Xem chi tiết tại đây:

20211116 - TTB - Quy che hoat dong cua BKS
20211116 - TTB - Quy che hoat dong cua HDQT
20211116 - TTB - Quy che noi bo ve quan tri

Bình luận