TTB_CBTT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chi tiết xem tại: TTB_CBTT Tb ve ngay dang ky cuoi cung