TTB_CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Xem chiTTB_CBTT BCTC năm 2019 đã kiểm toán
tiết tại đây: