Đã phát hành 3.869.985 cổ phiếu trả cổ tức

Phát hành3.869.985 cổ phiếu trả cổ tức : Chi tiết tại đây