TTB_CBTT Thông báo thay đổi thành viên BKS mới

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/11/20211116-TTB-Thong-bao-thay-doi-thanh-vien-BKS.pdf” title=”20211116 – TTB – Thong bao thay doi thanh vien BKS”]

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/11/20211116-TTB-So-yeu-ly-lich-TV-BKS.pdf” title=”20211116 – TTB – So yeu ly lich TV BKS”]