TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRẦN THANH BÌNH